homepage - Shqiptari i Italise

Ashtu si pensioni i pleqërisë, edhe ai i invaliditetit është gjithnjë e më i vështirë për emigrantët, në mungesë të marrëveshjes dypalëshe mbi mbrojtjen sociale

Është fakt që një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve shqiptarë, kanë vjetërsi kontributive për sigurimet shoqërore si në Shqipëri ashtu dhe në vendet ku kanë emigruar. Sipas statistikave, numri më i madh i emigracionit shqiptar është në dy vendet fqinjë, në Itali dhe Greqi. Fakti që emigrantët përgjithësisht janë të punësuar në punë të vështira, sjell si rrjedhojë ekspozimin e tyre ndaj sëmundjeve dhe aksidenteve në punë. Po kështu rritja e moshës për përfitimin e pensionit të pleqërisë e ka shtuar ndjeshëm numrin e invalidëve, mbasi me rritjen e moshës shtohet mundësia e sëmundjeve.

Mungesa e marrëveshjes bilaterale ndërmjet shtetit shqiptar dhe atij italian e grek, në shumë raste i privon emigrantët nga përfitimi i pensionit të invaliditetit, ngaqë nuk përmbushen kushtet e përcaktuara ligjore të shteteve respektive.

Bazuar në legjislacionin shqiptar, (Ligji 104/2014), për të përfituar pension invaliditeti në Shqipëri duhen përmbushur këto kushte :

Personi që bëhet i paaftë, merr pension invaliditeti, kur ka plotësuar periudhën minimale të sigurimit dhe për çdo arsye, veç aksidentit në punë ose sëmundjes profesionale. Ai e merr këtë pension kur bëhet i paaftë:

a) për çdo veprimtari ekonomike;

b) kur ka gjymtime të forta dhe dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin).

Invaliditeti caktohet nga komisioni mjekësor i caktimit të aftësisë për punë (KMCAP) .

Në vendimin e tij shënohen shkaqet e invaliditetit, koha e fillimit të tij si dhe shkalla e humbjes së aftësisë në punë. Kundër vendimit të KMCAP-it të rrethit personi mund të ankohet në KMCAP-in epror pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, vendimi i të cilit përsa i përket caktimit të aftësisë për punë është i formës së prerë.

Sipas shkallës së humbjes së aftësisë për punë, invaliditeti klasifikohet :

a. Invaliditet i pjesshëm, kur personi i siguruar humbet aftësinë për punë në profesionin apo punën e tij të fundit, por mund të kryejë punë të tjera sipas përcaktimit të vendimit të KMCAP-it;

b. Invaliditet i plotë, kur personi i siguruar bëhet i paaftë për çdo punë;

c. Invaliditet i plotë në kushtet e nevojës për kujdestari.

Në nenin 21 të ligjit 104/2014 përcaktohet: Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa 3/4 e diferencës së moshës së personit të siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe në 5 vitet e fundit para lindjes së të drejtës të ketë së paku 12 muaj  sigurim shoqëror.

Personi që përfiton pension për invaliditet, kur plotëson moshën, ka të drejtë të kërkojë pension pleqërie, nëse ky do të jetë më i favorshëm për të.

Për të qartësuar kuptimin e periudhës së nevojëshme të sigurimit sipas përcaktimit “Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa 3/4 e diferencës së moshës së personit të siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç”, i referohemi një shembulli, kur një person është i moshë 60 vjeç. Atëherë periudha minimale kontributive e kërkuar për të përfituar pension të plotë do të jetë 60 - 20 = 40*3/4 =30 vite ( moshë minus 20 shumëzuar me ¾ ).

Në këtë mënyrë, sipas shembullit hipotetik që morëm, këtij personi i duhen gjithsej 30 vite për të përfituar pension invaliditeti të plotë, ndërsa për pension pleqërie do të duheshin për këtë vit 35 vite e 8 muaj. Në rastet kur nuk plotësohet kjo vjetërsi kontributive, atëherë përfitohet pension invliditeti i reduktuar proporcionalisht me vjetërsinë kontributive që ka.

Shuma e pensionit të invaliditetit të plotë llogaritet në të njëjtën mënyrë si pensioni i pleqërisë. Shuma e përgjithshme e pensionit nuk mund të jetë më e vogël se 75% e pagës minimale neto në shkallë vendi” (aktualisht paga minimale në shkallë vendi ëdhtë 22.000 lekë).

Po kështu në këtë ligj përcaktohet, se personit që përfiton të ardhura:

- kur ka nevojë për një kujdesje të vazhdueshme nga një person tjetër, sipas vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), i jepet një pagesë shtesë prej 15 për qind të bazës së vlerësuar neto të vitit të fundit para lindjes së të drejtës;

- kur ka në ngarkim fëmijë deri në moshën 18 vjeç ose kur këta studiojnë apo janë të paaftë për punë deri në moshën 25 vjeç, përfitojnë një të ardhur shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5% të pensionit, por jo më shumë se 30 për qind.

Në këtë mënyrë për të përfituar pension invaliditeti në Shqipëri, personi, duhet të përmbushë kushte shëndetsore, që kanë të bëjnë më humbjen e aftësisë për punë dhe kushte ligjore që lidhen me vjetësinë kontributive. Në kushtet ligjore është dhe ai, i përcaktuar në nenin 21 të ligjit 104/2014, ku personi që aplikon për pension invaliditeti, në 5 vitet e fundit para lindjes së të drejtës të këtë së paku 12 muaj  sigurim shoqëror.

Duke qenë se një pjesë e mirë e emigrantëve nuk kanë mundësi ta plotësojnë këtë kusht, si pasojë e mungesës së prezencës në Shqipëri, pavarësisht se  mund të kenë vjetërsi kontributive në Shqipëri me 20 vite e më shumë, nuk e plotësojnë kushtin sipas këtij neni. Në këtë mënyrë këta emigrantë mbeten pa pension invaliditeti e rjedhimisht pa të ardhura për përballimin e jetesës, aq më tepër që në kushte të rënduara fizike dhe sëmundjeve, jetesa bëhet edhe më e shtrenjtë.

Po kështu për të përfituar pension invaliditeti në Itali, krahas kushteve të gjendjes shëndetsore, kërkohet që personi që aplikon, të ketë të paktën 260 kontribute javore (pesë vjet kontribute dhe sigurime shoqërore), nga të cilat 156 (tre vjet kontribute me sigurime shoqërore) në pesë vitet e para datës së aplikimit.

Në kushtet e krizës ekonomike në Itali, ashtu sikurse dihet, u rrit ndjeshëm papunësia, ku përqindja më e lartë rezulton për emigrantët, dhe rrjedhimisht plotësimi i këtij kushti vështirësohet së tepërmi.

Sikurse mund të gjykohet emigrantët duke patur vjetërsi kontributive në të dy shtetet dhe duke mos plotësuar kushtet për pension invliditeti, sipas ligjeve respektive në të dy vendet, mbeten pa të ardhura, në kohën kur janë aq nevojtarë, për të përballuar sëmundjen.

Marrë në konsideratë sa më lart, është e domosdoshme që përkundrejt këtij fenomeni duhet të jemi shumë të ndjeshëm. Sepse nuk bëhet fjalë për raste sporadike, por e një dukurie në rritje. Jemi një vend ku emigracioni zë një masë afërsisht të barabartë me 1/3 e popullsisë të rregjistruar, dhe ndjeshmëria ndaj emigracionit duhet të jetë më e lartë, jo vetëm për kontributin që ka dhënë ky emigracion në jetën social – ekonomike të vendit, por dhe si detyrim që ka çdo shoqëri, e veçanërisht organizmat shtetërore për mbështetjen e tij.

Në këtë kuadër, mendoj se është e domosdoshme përmirësimi i bazës ligjore, për të bërë të mundur përfshirjen e emigracionit, në përfitimet sociale.

Dhe nuk bëhet fjalë për kërkesa luksi, por për të ardhura minimale për mbijetesë.

Përgatitur nga Naim Balluku, zëvendëspresident i patronatit INAS Albania

 

Kush punon në dy vendet fqinje do të mund të mbledhë vitet e punës për të përfituar pension në një prej tyre. Marrëveshje e tillë pritet prej vitesh me interes të veçantë nga emigrantët e shumtë shqiptarë në Itali e Greqi

Tiranë, 12 korrik 2016 - Ministri i Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, priti dje ministrin e Punës dhe Çështjeve Sociale të Maqedonisë, Dime Spasov, në takim zyrtar ku u diskutua rreth zhvillimit të tregut të punës, bashkëpunimit për çështjet sociale, bashkëpunimit në fushën e arsimit profesional, bashkëpunimit rinor.

Akti më i rëndësishëm i nënshkruar dje është padyshim marrëveshja mbi mbrojtjen sociale. Marrëveshja njeh vitet e punës për qytetarët shqiptarë që punojnë në Maqedoni dhe anasjelltas, njeh vitet e punës së qytetarëve maqedonas që punojnë në vendin tonë.

Marrëveshja do të zbatohet për skemën e sigurimeve shoqerore dhe konkretisht për përfitime financiare për, sëmundje, për personat e punësuar; barrëlindje, për personat e punësuar dhe të vetëpunësuar, aksidente në punë dhe sëmundjet profesionale për personat e punësuar, pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, për personat e punësuar, të vetëpunësuar, si dhe për punëdhënësit.

Ministri Klosi deklaroi se marrëveshja do të nxisë bashkëpunimin në tregun e punës mes dy shteteve dhe vjen në kuadër të një pune të madhe që Shteti shqiptar po bën me të gjitha shtetet ku jetojnë dhe punojnë shqiptarë në Europë e më gjerë. Një marrëveshje e tillë pritet – por deri tani nuk është arritur asgjë konkrete – me interes veçanërisht në Itali e Greqi, nga qindra mijëra imigrantë shqiptarë që jetojnë në këto dy vende.

Nga anë e tij, ministri maqedonas i Punës dhe Çështjeve Sociale, Dime Spasov, deklaroi se nënshkrimi i marrëveshjes do të nxisë lehtësinë e levizjes së punonjësve të të dyja vendeve. Bashkëpunimi në fushën e arsimit profesional do të jëtë një tjetër cështje shumë e rëndësishme mes dy vendeve, sikundër edhe bashkëpunimi rinor përmes projekteve të përbashkëta në kuadër edhe të marrëveshjes për ngritjen e zyrës së parë rinore rajonale në Tiranë. Ministri Spasov ftoi ministrin Klosi për vizitë zyrtare në Shkup në muajin tetor, ftesë të cilën ministri Klosi e mirëpriti me kënaqësi.

 

 

 

Intervistë me ministrin e Jashtëm Ditmir Bushati

Në takimin “Jam Shqiptar” me diasporën shqiptare në Itali, Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati u shpalosi të pranishmëve arritjet e deritanishme dhe punën që do të pasojë për përmirësimin e shërbimeve konsullore si dhe dëshirën e përpjekjet e qeverisë për krijimin e një marrëdhënieje të strukturuar mes shtetit dhe asaj pjese të madhe të popullsisë që sot jeton jashtë vendit.

Ndër arritjet renditi për shembull nisjen e shërbimit të lëshimit të certifikatave të Gjendjes Civile pranë konsullatave shqiptare në Itali dhe uljen e tarifave të shërbimeve konsullore. Në këtë drejtim, po punohet - tha ministri - për ofrimin online të shërbimeve konsullore, gjë që “do të afrojë” virtualisht konsullatat pranë emigrantëve.

Lidhur me “marrëdhënien e strukturuar” që qeveria dëshiron, ministri u shpreh se kjo do të arrihet edhe “nëpërmjet mekanizmave të përbashkët për të ndërtuar dhe konsoliduar një partneritet të qëndrueshëm mes jush dhe nesh”. Si konkretisht? Për shembull përmes projektit të përbashkët mes IOM e ministrisë së Jashtme, mbi ‘Angazhimin e Diasporës Shqiptare në zhvillimin e vendit’, rreth të cilit folën dy përfaqësues të Organizatës ndërkombëtare për Migracionet në Tiranë, drejtoresha e Zyrës IOM në Tiranë, Alma Jani, dhe koordinatori Genci Pjetri.

“Projekti ka si objektiv të mbështesë përpjekjet e Qeverisë Shqiptare në angazhimin e komuniteteve të shqiptarëve jashtë vendit dhe kontributin e tyre në zhvillimin e vendit, përmes zhvillimit të një sërë aktivitetesh të grupuara në dy komponentë. I pari parashikon hartimin e një dokumenti politik për angazhimin e komuniteteve shqiptare jashtë vendit në zhvillimin e Shqipërisë, me mbështetjen e IOM dhe ekspertëve të jashtëm. Komponenti i dytë parashikon zhvillimin më tej dhe forcimin e dialogut me komunitetet jashtë vendit dhe rritjen e kapaciteteve të institucioneve që merren me çështjet e migracionit dhe zhvillimit” sqaroi Jani në takim.

Në takim, ministri lançoi gjithashtu edhe Samitin e parë të nëntorit, duke e konsideruar atë “një ngjarje e madhe për të nisur një marrëdhënie të re, më të fortë e gjithëpërfshirëse mes qeverisë shqiptare, institucioneve të saj dhe Diasporës”.

Takime të tilla që, me thënë të vërtetën, nuk janë konstatuar më parë larg zgjedhjeve, duhen përgëzuar, por nga ana tjetër duhet të pasohen nga vepra konkrete. Pas 25 vjetëve në emigracion, kur gjithkush ka çarë si ka mundur vetëm me forcat e veta pa ndier ndonjëherë mbështetjen e vendit të vet, bëhet gjithnjë e më e vështirë të besohen premtimet e radhës. Ka ardhur koha që politika duhet të tregojë me fakte interesin e saj ndaj emigrantëve sepse takimet, sado të përzemërta qofshin mbarojnë aty, me ndonjë përshëndetje të ngrohtë e ndonjë fotografi me ministrin.
Nëse nuk veprohet konkretisht, takimet nuk të zgjidhin hall kur vjen mosha për pension e nuk e merr sepse je rropatur sa në Shqipëri e sa në Itali pa mbushur vitet minimale për të pasur një pleqëri dinjitoze, nuk zgjidhin gjë kur do të telefonosh në konsullatë për të marrë një informacion e nuk të përgjigjen, kur kursen me muaj për të mbledhur tufën e parave që të duhet për t’u pajisur me pasaportat e reja familjarisht (e të urojmë që të mos i nxjerrin nga qarkullimi këto aktualet), kur mendon t’i mësosh djalit shkrim e këndim në gjuhën shqipe e nuk di ku ta çosh, kur dëshiron të kontribuosh edhe me votë për vendin ku mendon të kthehesh një ditë por për ta bërë duhet të marrësh rrugën deri atje.

Për këto aspekte konkrete i shtruam disa pyetje ministrit, i cili u tregua i gatshëm të na jepte intervistë, por për shkak të agjendës së ngjeshur të javës që pasoi takimin, atë na e dha vetëm dje. Ja ç’thotë për Shqiptariiitalise.com:

Shqiptari i Italisë: Ndër risitë më të rëndësishme që u paralajmërohen sot shqiptarëve të Italisë është konsullata digjitale. A mund të na thoni me pak fjalë se çfarë është e kur do të vihet në funksionim?

Ministri Ditmir Bushati: Përmes një platforme digjitale synohet që shërbimet konsullore të informatizohen, automatizohen dhe të mund të ofrohen online.
Informatizimi i shërbimeve do të përmirësojë ndjeshëm komunikimin me publikun, reduktojë kohën e përpunimit të kërkesave për shërbime si dhe të luftojë me efikasitet fenomenet korruptive. Përmes shërbimeve online, për ato shërbime që nuk kërkojnë paraqitje personale, jepet mundësia që emigrantët të shërbehen në distancë.
Ky projekt do të mundësojë që qytetari nëpërmjet portalit e-albania të arrijë të kryejë në internet të gjitha hapat e nevojshëm për marrjen e shërbimit.

Ligji “Për identifikimin dhe regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” është një tjetër risi mjaft e rëndësishme. Ligji që detyron emigrantët të deklarojnë adresën e tyre jashtë vendit brenda gjashtë muajve ka dy muaj që ka hyrë në fuqi. Çfarë është bërë deri më sot për të informuar emigrantët?

Jemi të angazhuar për të plotësuar së shpejti kuadrin ligjor të nevojshëm që do të mund të lehtësojë dhe njohë komunitetin me procesin. Në këtë kontekst, parashikohen të organizohen fushata publicitare, fletëpalosje, diskutime në media me grupe ekspertësh si dhe vizita në vendet me komunitet të madh shqiptarësh (Greqi dhe Itali). Gjithashtu, përfaqësitë tona diplomatike dhe konsullore do të informojnë komunitetin në vendin ku ndodhen mbi aspekte që lidhen me regjistrimin.

Si mendoni të zgjidhni deri në zgjedhjet e ardhshme të drejtën e votës së emigrantëve aty ku jetojnë? Ju shtrojmë këtë pyetje pasi me ligjin e regjistrimit e nëse nuk ndryshohet kodi zgjedhor, emigrantët humbasin edhe atë të drejtë që kishin të paktën në letër e që mund të ushtronin duke ardhur në Shqipëri. 

Kjo është një çështje që qeveria shqiptare e ka pasur në vëmendje që në fillim të mandatit të saj, por aplikimi i saj kërkon kohën e nevojshme të përgatitjes së kuadrit ligjor dhe infrastrukturës së nevojshme. Sigurisht për këtë nevojitet një konsensus politik nga i gjithë spektri i politikës shqiptare, për të dëshmuar përkujdesjen e duhur për një komunitet i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e vendit.

Në fillim të këtij viti u mundësua marrja e certifikatave të gjendjes civile shqiptare në Itali. Si po shkon ky shërbim?

Së pari dëshiroj të falënderoj autoritet italiane për mundësimin e një shërbimi të tillë, i cili ka rezultuar tepër efikas. Përgjigjen më të mirë mbi këtë shërbim mund ta japin qytetarët, të cilëve u është shkurtuar koha e përpunimit të dokumenteve dhe kostoja e ofrimit të shërbimit.  Ky projekt i ka shndërruar përfaqësitë tona në Itali në Zyra të Gjendjes Civile që mundësojnë marrjen e të gjitha shërbimeve esenciale, duke evituar kalvarin e marrjes së certifikatës familjare.

Keni ulur çmimin e disa tarifave konsullore, gjë që është për t’u përshëndetur. Por nga fillimi i vitit të shkuar shqiptarët paguajnë 20-25% më shtrenjtë çmimin e pasaportës, shumë që bëhet veçanërisht e rëndë për xhepat e emigrantëve. E dimë që tarifa e re ishte vendosur nga shumica e shkuar, dy muaj para zgjedhjeve, por a nuk ishte e mundur një negociatë me kompaninë që prodhon dokumentet biometrike për shtetin tonë? Dhe gjithnjë mbi dokumentet, mijëra emigrantë (kryesisht në Greqi) e paguan dy herë atë për një gabim të shtetit e jo të tyrin. A keni ndonjë shpjegim që mund t’u jepni emigrantëve në këtë pikë?

Ky është një detyrim kontraktual i parashikuar si i tillë në marrëveshjen e realizuar nga qeveria e shkuar, të cilën e paguajnë tashmë qytetarët tanë. Për fatin tonë të keq, nuk është marrëveshja e vetme jo favorizuese për interesat e publikut që na ka lënë trashëgim qeveria e shkuar. 

Marrëdhëniet e komunitetit shqiptar me përfaqësitë konsullore, padyshim të përmirësuara me kalimin e viteve nuk mund të quhen të mirë. Radhët e gjata (veçanërisht në Milano) e pamundësia për të kontaktuar drejtpërdrejt me konsullatat në veçanti, kanë përbërë gjithnjë problem për qytetarët. Si do të reformohet shërbimi konsullor për t’u ardhur vërtet “më pranë” emigrantëve? Pse nuk mendohet hapja e ndonjë zyre të re që të ndajë juridiksionin me atë të Milanos, për shembull?

Digjitalizimi i aktivitetit konsullor është një reformë e madhe në shërbimin konsullor. Me shërbimet e tjera që do të jepen së shpejti online, shërbimi konsullor vërtet do të jetë “më pranë” emigrantëve. Veç kësaj reforme të madhe, janë bërë përmirësime të ndjeshme në shtimin e stafit, shtimin e shërbimeve që jepen dhe rritjen e nivelit të transparencës me publikun. Ka shumë për të bërë, por jemi në rrugë të mbarë. Vlen të përmendet se në vitin 2015 janë ofruar gati dyfish shërbime në numër në krahasim me një vit më parë (209 mijë në raport me 116 mijë).

Një nga problemet që me kalimin e viteve po bëhet shumë i prekshëm nga komuniteti ynë këtu është ai i pensioneve, sidomos për brezin që ka ardhur në vitet ’90 e ka punuar si në Shqipëri edhe këtu. “U thye një tabu” tha ministri Veliaj plot 2 vjet më parë kur u hap një tryezë bisedimesh. A kanë shkuar përpara? A ka ndonjë shpresë të arrihet ndonjë marrëveshje?

Më duhet të theksoj se kjo është një çështje konstante e agjendës sonë dypalëshe me Italinë, e cila ka angazhuar dhe dy Kryeministrat Rama-Renzi. Italia është shprehur parimisht dakord për t’i dhënë një zgjidhje kësaj çështjeje, por duhet pasur parasysh që kriza financiare e viteve të fundit ka ndikuar në ngadalësimin e jetësimit të nismave me impakt financiar.

Të miturit shqiptarë në Itali janë mbi 100 mijë. Ndër ta, janë të paktë ata që mësojnë gjuhën shqipe që deri tani është lënë në dorë të shoqatave. Si po vepron qeveria Juaj për ngritjen cilësore të kurseve të gjuhës  shqipe (ka nevojë për mësues të mirëfilltë dhe jo thjesht për anëtarë të zellshëm shoqatash) dhe për ndihmën konkrete financiare për mësimdhënien (libra, qira ambientesh apo pagesë e mësuesve)?

Gjuha shqipe përfaqëson elementin themelor të identitetit tonë kombëtar. Ajo është lidhja përbashkuese e miliona shqiptarëve në rajon dhe në botë, ndaj përkujdesja, ruajtja dhe zhvillimi i saj siguron vazhdimësinë dhe kohezionin e kombit shqiptar. Promovimi dhe forcimi i identitetit kulturor kombëtar tek shqiptarët në botë është një nga objektivat kryesore të qeverisë shqiptare dhe MPJ-së.
Në këtë kontekst, Ministria e Punëve të Jashtme, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, furnizon në mënyrë periodike të gjitha shkollat e komunitetit shqiptar në botë, me tekste shkollore të gjuhës shqipe dhe historisë.
Çdo vit gjatë muajve të verës, Ministria e Arsimit organizon kurse e seminare kualifikimi dhe përditësimi të mësuesve të gjuhës shqipe në Diasporë.
Për të promovuar dhe forcuar identitetin kulturor kombëtar tek shqiptarët në botë dhe
mësimin e gjuhës shqipe, qeveria shqiptare po bashkëpunon me efikasitet dhe ka bashkuar forcat me qeverinë e Kosovës. Në këtë kuadër, bashkëpunimi mes qeverive, Ministria e Arsimit me ministrinë homologe dhe me Ministrinë e Diasporës së Kosovës kanë nënshkruar e po zbatojnë me sukses marrëveshjen “Për organizimin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë dhe mërgatë”. Si rezultat kësaj marrëveshjeje është arritur hartimi e publikimi i një abetareje të përbashkët Shqipëri-Kosovë.

Me krizën në Evropë, veçanërisht në Greqi e Itali, a po mendon qeveria shqiptare për emigrantët që kthehen në vendlindje? A ka programe të posaçme për riintegrimin e tyre?

Reformat e ndërmarra nga Qeveria shqiptare kanë mundësuar përmirësimin e ndjeshëm te jetës së qytetarëve dhe kushteve ekonomike të tyre. Në këtë kontekst, është përmirësuar klima e investimeve vendase dhe të huaja, element ky i evidentuar edhe në raportet më të fundit nga organizma botërorë që  marrin në analizë indikatorët e rritjes dhe të të bërit biznes në Shqipëri. Është fakt se janë me mijëra sipërmarrjet e ngritura nga emigrantët e kthyer në Shqipëri që operojnë me sukses në tregun e brendshëm, duke sjellë me vete praktika të suksesshme dhe eksperienca të vyera nga vendet ku kishin emigruar.

Keti Biçoku

Lexoni edhe:
Ministri Bushati në Romë: Shqipëria na përket të gjithëve, është koha për bashkëpunim të ri me diasporën
Strukturimi i marrëdhënieve me diasporën
Çfarë do të kisha dashur t’i thoja ministrit në takimin e Romës

“Jam shqiptar”, takim i ministrit Bushati me shqiptarët e Italisë
Dilema e samitit të diasporës
Në nëntor, mbahet në Tiranë Samiti i parë i diasporës shqiptare

Premtimet e socialistëve dhe votat e emigrantëve
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

 

 

 

 

 

 

Shtyrje e re për punimet mbi reformën e shtetësisë për brezat e dytë. Teksti i depozituar prej muajsh në Komision të Senatit, nuk do të kthehet në rend të ditës para pushimeve verore

Romë, 27 korrik 2016 – Një milion bij të huajsh mund të kalojnë verën të qetë. Të sigurtë që edhe këtë verë, Italia, vendi i tyre, do të vazhdojë t’i konsiderojë të huaj.

Reforma që duhet të ndryshojë rregullat, duke vendosur që këta fëmijë e të rinj janë italianë edhe për ligjin, do të kalojë pushimet e verës në freskllëkun e sirtarëve të komisionit për Çështjet Kushtetuese të Senatit, bashkë me rreth tetë mijë amendamentet që duan t’i bëjnë gropën. Gjendet aty që prej tetorit të shkuar, ku mbërriti menjëherë pas miratimit në dhomën e Deputetëve.

Deri në prill ka pasur vetëm debate të përgjithshme, dy seanca dëgjimore dhe një mal me amendamente të Legës së Veriut. Më pas asgjë, fillimisht në pritje të katalogimit të amendamenteve, më pas që të vendosej për kthimin e reformës në rend të ditës për t’i shqyrtuar, votuar për të përpiluar një tekst që të çohej në Sallë.

Mazhoranca dukej se kishte besim se do t’ia dilte: e vuri në kalendar diskutimin në Sallë për këtë javë të fundit të korrikut. Por gjithsesi besimi nuk ishte i plotë, siç tregonte edhe formula e gjetur “nëse do të jetë përmbyllur shqyrtimi në Komision”. Por Komisioni jo vetëm nuk ka përfunduar shqyrtimin e amendamenteve por as që e ka nisur.

Nga java në javë, mbledhjet e Komisionit nuk kanë pasur asnjëherë në rend të ditës reformën e shtetësisë (ddl 2092), janë preferuar gjithnjë masa të tjera të konsideruara më urgjente. Tani për shembull e ka radhën një projekt ligj mbi botimet, i fundit i një serie të gjatë përparësish kundrejt të drejtave të brezave të dytë.

Edhe kjo javë do të mbyllet si të tjerat. Duke u hedhur një sy temave që po trajtohen, nuk është e vështirë të kuptohet që reforma mbetet në sirtar. A mund të shpresohet për javën e ardhshme? Është thuajse e pamundur: është java e fundit e punimeve para mbylljes së sezonit për pushimet e verës e nuk do të kishte asnjë kuptim të hapej debati mbi mijëra amendamente për t’u ndalur më pas për një muaj të tërë.

Gjithçka shtyhet për në shtator, gjithnjë nëse nuk do të dalin të tjra përparësi që të shtyjnë reformën për muajt e mëpasshëm.

Elvio Pasca

 

Modifikohet programi për lëshimin dhe përtëritjen e lejeve të qëndrimit: pranohen edhe kërkesat e atyre që nuk kanë paguar kontributin. E shpjegon një shënim i ministrisë së Brendshme

Romë, 21 korrik 2016 – Tani Kuesturat nuk kanë më justifikim. Taksa mbi lejet e qëndrimit nuk paguhet më e ato mund e duhet t’u lëshojnë apo t’u përtërijnë lejet e qëndrimit imigrantëve që nuk paguajnë 80, 100 apo 200 eurot e kontributit.

Më në fund, ministria e Brendshme e ka thyer heshtjen mbi pasojat e sentencës së TAR-it të Lazios që, më 24 majin e shkuar, hoqi “kontributin për lëshimin e përtëritjen e lejeve të qëndrimit”.

Kishte Kuestura që akoma e anashkalonin vendimin e gjykatësve duke vazhduarta kërkonin kontributin ose të kërcënonin se do të pezullonin kërkesat pa buletinin postar të pagesës së kontributit. Patronatet dhe Komunat i kishin kërkuar sqarime ministrisë së Brendshme dhe përgjigjja mbërriti pak ditë më parë nga nënsekretari i Brendshëm Domenico Manzione, që i përcolli përgjegjësit për imigracionin të ANCI-t, Matteo Biffoni, një shënim të Departamentit të Sigurisë Publike.

Në shënim shpjegohet që “në zbatim të sentencës” së TAR-it, më 23 qershor është përditësuar “il sistema Stranieri Web”, pra programi informatik për lëshimin lëshimin dhe përtëritjen e lejeve të përdorur nga Kuesturat. Përditësimi “do të lejojë shqyrtimin e praktikave të depozituara, edhe pa pagesën e kontributit, duke filluar nga 24 maji”.

Për rrjedhojë, zyrat “do të bëjnë qoftë shqyrtimin e plotë të instancave, pa verifikuar pagesën” e kontributit, “qoftë kërkesën e mëpasshme të lëshimit/prodhimit të lejes së qëndrimit përkatës”. Së fundi, është tashmë e mundur “përcjellja në prodhim i dokumentit të qëndrimit me vetëm shumën e kostos së lejeqëndrimit elektronik që është 30,46 euro”.

Duke përmbledhur të gjitha me pak fjalë, kush kërkon lëshimin apo përtëritjen e lejes së qëndrimit duhet të derdhë vetëm 30,46 euro me një buletin postar në llogarinë rrjedhëse nr. 67422402 në emër të ministrisë së Ekonomisë dhe Financës me motivin ““Importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”. Kësaj shume i shtohen një pullë taksë 16,00 euro e pagesa e 30 eurove për shërbimin e ofruar nga Poste Italiane. Gjithsej 76,46 euro. Vetëm kaq.

Por ministria e Brendshme mund të bëjë më shumë. Para së gjithash, nuk mund të mjaftohet me një “shënim”, por duhet të reklamojë gjerësisht pasojat e sentensës përmes Kuesturave, duke informuar imigrantët por edhe zyrat postare, që shpesh vazhdojnë t’u japin udhëzime të gabuara atyre që paraqesin kërkesë lëshimi apo përtëritjeje. Më pas duhet tregojë si t’u kthehen mbrapsht imigrantëve paratë e paguara padrejtësisht. “Shënimi” i ministrisë mund të konsiderohet vetëm një hap i parë i saj në rrugën për zbatimin e sentencës së TAR-it që më 24 maj hoqi kontributin e urryer.

Elvio Pasca

 

 

 

Disa ASL po u kërkojnë të huajve të ardhur me bashkim familjar me bijtë një kontribut sipas të ardhurave e jo 387 € siç parashikon Krahina pas një sentence të gjykatës së Milanos. Denoncon këtë gjë Anolf Cisl, Naga, Asgi e Avvocati per Niente

Milano, 15 korrik 2016 – Deri në 1.500 euro për të pasur mjekun e familjes të cilit të mund t’i drejtohen kur sëmuren.

Është kjo llogaria e paraqitur nga disa ASL të Lombardisë gjyshëve e gjysheve të huaj që kanë mbërritur me bashkim familjar e duan të regjistrohen në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar, SSN. Një shumë e kripur dhe e padrejtë, sepse kundër jo vetëm sentencës së një gjykate, por edhe dispozitave që, pas kësaj sentence, u dhanë në të gjithë Krahinn e Lombardisë.

Teksti unik për imigracionin parashikon që të moshuarit mbi 65 vjeç që vijnë në Itali me bashkim familjar duhet të lidhin një sigurim privat mbi shëndetin ose të regjistrohen vullnetarisht në SSN duke derdhur një kontribut të përcaktuar me një dekret qeverie. Por të dyja rrugët kanë një problem.

Për kompanitë siguruese një i moshuar është një klient padyshim “me rrezik”, sepse problemeve të moshës që tashmë ka shumë shpejt mund t’u shtohen edhe shumë të tjera. Kështu që sigurimi privat është tejet i shtrenjtë dhe shpesh i paarritshëm për xhepat e imigrantëve.

Ndërkohë, megjithëse normat mbi bashkimet familjare janë të 2008-tës, qeveria nuk ka nxjerrë asnjëherë dekretin për të përcaktuar sa duhet të jenë shumat për regjistrimin vullnetar në SSN të të moshuarve mbi 65 vjeç. Kështu krahinat kanë filluar të veprojnë në mënyra të ndryshme. Disa kanë marrë vendim duke përcaktuar një çmim të vetin, të tjera nuk kanë ndërmarrë asnjë nismë në këtë aspekt.

Lombardia, që ishte mes krahinave që bënë një vesh shurdh, u vu në lëvizje në fillim të vitit 2013, me urdhër të gjykatës së Milanos. Pasi humbi një gjyq antidiskriminim të hapur nga Anolf Cisl, Naga, Asgi e Avvocati per niente, u detyrua të pranonte regjistrimin vullnetar në SSN kundrejt një kontributi vullnetar forfetar prej 387,34 eurosh.

Pas nxjerrjes së qarkores së Krahinës që shpjegonte risinë, rasti dukej i mbyllur, por me sa duket, prej disa muajve, ASL e Lombardisë vendosën të ndërrojnë rregullat, për më tepër, sipas qejfit.

“Qytetarët e huaj na thonë se disa sportele përcaktojnë kontributin në bazë të të ardhurave. Ka nga ata të cilëve u janë kërkuar edhe 1.500 euro. Është një vendim krejtësisht arbitrar, e vetmja pikë referimi për ASL-et duhet të jetë qarkorja e Krahinës që përcakton kontributin forfetar” thotë për Stranieriinitalia.it Maurizio Bove, president i Anolf e përgjegjës për imigtacionin i Cisl Milano.

Anolf Cisl, Naga, Asgi dhe Avvocati per niente i kanë shkruar Krahinës së Lombardisë, me të cilën denoncojnë që kërkesa e disa ASL-eve është “e paligjshme” dhe i bëjnë thirrje Krahinës të respektojnë sentencën e gjykatës dhe qarkoren që ajo vetë ka nxjerrë.

EP

 

Kanë kaluar dy vjet që kam paraqitur kërkesën për shtetësinë italiane dhe në faqet internet lexoj akoma që praktika është në fazë vlerësimi. Çfarë mund të bëj?

Nëse kanë kaluar 2 vjetët e parashikuara nga normativat në fuqi për përmbylljen e praktikës, me dhënien e shtetësisë apo mohimin e saj, i huaji mund t’i nisë letër (sollecito) administratës publike për t’i kërkuar asaj përmbylljen e praktikës së tij.

Në bazë të ligjit 241/90 mbi normat e çështjeve të procedurave administrative dhe të drejtës së kontrollit të dokumenteve administrative, është e mundur që brenda një viti nga përfundimi i dy vjetëve pa marrë përgjigje, t’i niset një letër ankese (diffida) administratës publike për mospërmbushje të detyrës e për të kërkuar sqarime.

I interesuari mund të përgatisë e të nisë personalisht këtë letër pa qenë e nevojshme t’i drejtohet një avokati, i cili është i domosdoshëm në rast se ai vendos t’i drejtohet gjykatës.

Duhet mbajtur parasysh se me qarkoren 6415/2011 ministria e Brendshme ka pohuar që një vonesë e mundshme e Prefekturës në lëshimin e dekretit të pranimit apo jo të kërkesës, nuk nënkupton pranimin apo hedhjen poshtë të saj. Në këtë rast mund t’i kërkohet Gjykatës Administrative Krahinore (TAR) të Lazios të detyrojë administratën publike të marrë vendimin mbi pranimin apo refuzimin e kërkesës së shtetësisë.

Kjo do të thotë që nëse i huaji fiton gjyqin në TAR, kjo fitore nuk do të thotë që automatikisht ai merr shtetësinë, por vetëm që TAR detyron ministrinë e Brendshme të përmbyllë praktikën.

E thënë ndryshe, duke qenë fjala për shtetësi për rezidencë, pra për një instancë natyralizimi, i interesuari nuk mund të pretendojë dhënien e shtetësisë pasi, sipas ligjit, nuk flitet për një të drejtë të fituar por për një “dhënie” në favor të qytetarëve të huaj që kanë treguar se kanë pasur një sjellje e nivel integrimi të mirë në shoqërinë italiane. Dhe jo vetëm kaq. Edhe të ardhurat e shlyerja e detyrimeve fiskale kanë rëndësi në çastin e kërkimit të dhënies së shtetësisë italiane.

Kështu që lëshimi i dekretit të shtetësisë varet nga një vlerësim i gjerë, në të cilin përmbushja e kritereve të parashikuara me ligj janë vetëm një parakusht i nevojshëm por jo i mjaftueshëm për dhënien e shtetësisë italiane.

In italiano: Cittadinanza per residenza. Cosa fare se la risposta non arriva?

Maria Elena Arguello
Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalise.com
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

 

 

Dua të punësoj një vajzë shqiptare si bashkëpunëtore familjare. Ka ardhur në Itali për turizëm, mund t’i bëj dokumente pune që të marrë leje qëndrimi?

Romë, 6 qershor 2016 – Nuk është e mundur të punësohet një i huaj që në Itali ndodhet për turizëm, pavarësisht faktit nëse ka skaduar ose jo periudha tremujore maksimale e qëndrimit të rregullt.

Normat në fuqi specifikojnë që të huajt që mund të punojnë në Itali duhet të kenë një lejeqëndrim të rregullt që lejon punësimin ose, nëse janë jashtë Italisë, punëdhënësi duhet të verifikojë nëse ka në dispozicion kuota punësimi në kuadër të dekretit të flukseve gjatë vitit të referimit.

Por, dekreti aktual i flukseve 2016 nuk ofron asnjë mundësi në rastin konkret sepse parashikon që të mund të sillen në Itali për t’u punësuar si bashkëpunëtore familjare maksimumi 100 persona, madje këto kuota u rezervohen punonjësve me origjinë italiane që vijnë nga Argjentina, Brazili, Uruguaji ose Venezuela.

Në përgjithësi, punëdhënësi që dëshiron të sjellë një të huaj rezident jashtë Italisë për ta punësuar si bashkëpunëtor familjar, pasi verifikon kuotat në dispozicion të Dekretit të Flukseve, mund të bëjë kërkesë online për nulla-osta për punë të varur pranë Sportellit Unik për Imigracionin të provincës.

Duhet mbajtur parasysh që mes kritereve të nevojshme për marrjen e nulla-ostas, punëdhënësi duhet të tregojë, me dokumentacion të përshtatshëm, se ka verifikuar më parë pranë Qendrës për Punësimin se nuk ka asnjë punonjës të pranishëm në Itali që të mund të bëjë punën e kërkuar.

Kriteret e tjera të parashikuara për të marrjen e nulla-ostas janë garantimi nga anë e punëdhënësit, i një strehimi të përshtatshëm dhe i kushteve të caktuara të marrëdhënies së punës, si edhe angazhimi i pagesës së shpenzimeve të kthimit të të huajit në vendlindje.

In italiano: Gli stranieri arrivati in Italia col visto per turismo possono lavorare?

Maria Elena Arguello/Stranieriinitalia.it

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

Po shkoj në Shqipëri e më duhet të çoj një shumë të madhe eurosh sepse do të blej një shtëpi. A mund t’i marr me vete apo duhet patjetër t’i nis me bankë?

Natyrisht, përgjigjja më e mirë është të mos udhëtosh me shumë të konsiderueshme parash në xhep, pasi është më e sigurt t’i nisësh ato përmes kanaleve të transferimit të parave, sesa të rrish me zemër të ngrirë se mos t’i vjedhin gjatë rrugës.

Sidoqoftë, nëse i beson më shumë vetes se bankës apo ndonjë institucioni tjetër money transfer, është mirë të dish që ligji italian nuk përcakton asnjë kufi maksimal për të hollat që mund të kesh me vete kur del apo hyn në Itali. E kjo vlen qoftë kur shkon apo vjen nga vende të Bashkimit Evropian, qoftë kur shkon apo vjen nga vende jashtë BE-së.

Por kur shuma që ke me vete është nga 10 mijë euro e lart, është e detyrueshme të bësh një deklaratë e ta depozitosh pranë zyrave të doganës në çastin kur kalon kufirin. Formulari që duhet përdorur për këtë qëllim mund të shkarkohet nga portali internet i Agjencisë së Doganave dhe të Monopoleve, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Në deklaratë shënohen të dhënat personale dhe, nëse paratë nuk janë të deklaruesit, edhe ato të personin për llogari të të cilit transferohen të hollat. Më pas duhet specifkuar shuma e parave, prejardhja e tyre, marrësi i tyre, nëse është i ndryshëm nga deklaruesi, përdorimi që doni t’u bëni. Në fund duhet shënuar edhe rruga dhe mjetet e transportit që do të përdorni.

E nëse nuk lëshohet një deklaratë e tillë?

Kush nuk e bën e zbulohet që po kalon kufirin me të paktën 10 mijë euro, rrezikon sanksione të rënda që rriten në bazë të shumës së parave. Në fakt, shkelja e normativës mbi trasferimin e valutës ndëshkohet me:

 

 1. sekuestrimin administrativ nga 30% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar (9.999,99 €);
 2. aplikimin e një sanksioni administrativ nga 10% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar. Sanksioni minimal është 300 euro.

Shkarko: DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000

Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalisë.com

 

Anche colf, badanti e babysitter devono presentare la dichiarazione dei redditi. Come si fa e che modello devono utilizzare

Tutti i collaboratori domestici, indipendentemente della cittadinanza, hanno l’obbligo di fare la dichiarazione dei redditi quando questi superano la soglia minima di € 8.000 lordi all’anno.

Sono previste delle sanzioni per coloro che, nonostante hanno l’obbligo di fare la dichiarazione dei redditi, si astengono di farlo. La dichiarazione dei redditi permette inoltre di chiedere agevolazioni fiscali, come quelle spettanti per il coniuge o familiare a carico. Tra le altre cose, è indispensabile per ottenere il bonus Irpef che può arrivare fino a € 960,00.

Il datore di lavoro domestico  non è un sostituto di imposta e quindi non può fare le trattenute e i versamenti di imposte previsti dalla legge. Il lavoratore deve quindi presentare allo Stato la dichiarazione dei redditi, che altro non è che il resoconto dei guadagni percepiti nell’anno precedente, quindi nel 2016 si presentano i redditi del 2015.

Prima di fare la dichiarazione, il lavoratore domestico deve richiedere al datore di lavoro la certificazione sostitutiva dei compensi  che riepiloga tutti gli stipendi pagati (chiamato anche,  impropriamente, CUD). Il datore di lavoro è tenuto a consegnare questo documento almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi oppure al momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Al lavoratore servono anche  le ricevute di tutti i contributi versati all’Inps nell’anno di riferimento.

I lavoratori domestici (colf, badanti e baby-sitter) possono presentare la propria dichiarazione dei redditi sia con il modello 730 sia con il modello Unico. Per la prepararla, ci si può affidare ad un centro di assistenza fiscale, cosiddetto CAF, oppure ad un intermediario abilitato.

Se dalla dichiarazione presentata con il modello 730 emergerà un credito a favore del lavoratore, il rimborso di tale importo viene eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale o bancario dell’interessato (i dati devono essere inseriti già nella dichiarazione fiscale). Se invece ci sarà un saldo a debito che il lavoratore deve pagare allo Stato, l’intermediario ovvero il CAF consegna all’interessato il modello F24 con gli importi da pagare entro la data di scadenza indicata.

Maria Elena Arguello, Stranieriinitalia.it

Lexo edhe: Bashkëpunëtoret shtëpiake, mbërrin bonusi 960 € me deklarimin e të ardhurave

 

 

Shërbimi Shëndetësor Kombëtar (SSN) është tërësia e strukturave dhe shërbimeve që kanë për qëllim të sigurojnë mbrojtjen e shëndetit dhe ndihmë shëndetësore për të gjithë qytetarët, italianë e të huaj. I huaji me qëndrim të rregullt në Itali gëzon të drejtën e shërbimit shëndetësor, të ofruar nga SSN, njësoj si qytetari italian.

Regjistrimi në SSN është i detyrueshëm për të huajt titullarë të:


 • lejeqëndrimit BE për qëndruesit afatgjatë;

 • lejeqëndrimit për motive pune (të varur ose të pavarur);
 • lejeqëndrimit për pritje të punësimit;

 • lejeqëndrimit për motive familjare (me një përjashtim);

 • lejeqëndrimit për motive strehimi politik / mbrojtje humanitare;

 • lejeqëndrimit për motive birësimi /pritje birësimi
 • lejeqëndrimit në pritje të marrjes së shtetësisë italiane.

Të huajt mund të kërkojnë regjistrimin edhe kur janë pritje të lëshimit të lejeqëndrimit të parë. Ata nuk e humbasin regjistrimin gjatë pritjes së përtëritjes së lejes së qëndrimit.

Të drejtën e regjistrimit e gëzojnë edhe familjarët në ngarkim të personit të regjistruar. Për të miturit, prindërit e të cilëve janë të regjistruar në SSN, garantohet i njëjti trajtim me të miturit e regjistruar, që nga momenti i lindjes.

Për prindërit mbi 65 vjeç që kanë ardhur në Itali me bashkim familjar me bijtë, nga 5 nëntori 2008, regjistrimi në SSN nuk është i detyrueshëm edhe pse ata kanë lejeqëndrim për motive familjare.
Në fakt, dekreti legjislativ 160/08 përcakton që prindërit mbi 65 vjeç duhet të kenë sigurim shëndetësor të vetin të vlefshëm edhe në Itali, ose të regjistrohen vullnetarisht në SSN duke paguar kontributin vjetor.  Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar se kontributi vjetor për prindërit mbi 65 vjeç pa të ardhura personale llogaritet mbi të ardhurat e të birit që e ka sjellë në Itali me bashkim familjar.

Mund të regjistrohen vullnetarisht në SSN të huajt që kanë lejeqëndrim për arsye studimi. E bëjnë për vete dhe familjet e tyre që jetojnë me ta.

Ka një kategori të huajsh që nuk mund të regjistrohen në SSN. Janë të gjithë ata që qëndrojnë në Itali për më pak se tre muaj (ata që vijnë për turizëm, vizitë të afërmve, biznes).

Ekzistojnë disa shërbime që SSN u siguron të gjithë personave që ndodhen në Itali, të regjistruar apo jo. Janë të garantuara për të gjithë:

 • mjekimet e kurat, me karakter ambulator e spitalor, urgjente ose thelbësore, për sëmundje ose fatkeqësi;
 • trajtimi i shtatzënisë dhe mëmësisë;

 • kujdesi i fëmijës;
 • vaksinat;
 • programet e profilaksisë;

 • parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve infektive;

 • kujdesi, parandalimi dhe rehabilitimi në fushën e varësisë nga droga.
Regjistrimi në SSN bëhet pranë Ndërmarrjes Shëndetësore Vendore kompetente për zonën e rezidencës.

Dokumentacioni që paraqitet është i mëposhtmi:

 • lejeqëndrim të vlefshëm; nëse dokumenti është në fazë përtëritjeje, duhet marrë lejeqëndrimi i skaduar dhe kuponi i përtëritjes;
 • kodi fiskal;
 • vetëdeklarim i rezidencës;
 • faturën e pagesës së kryer (për ata që regjistrohen vullnetarisht në SSN).
 • Mund të kërkohen edhe dokumente të veçanta që ndryshojnë në varësi të llojit të lejes së mbajtur.

Përmes regjistrimit në SSN i huaji pajiset me librezë shëndetësore e zgjedh mjekun e familjes dhe pediatrin për të miturit.

Regjistrimi në SSN i siguron qytetarit të drejtën e përfitimit të të gjitha shërbimeve si:

 • vizita mjekësore të përgjithshme dhe të specializuara;
 • vizita mjekësore në shtëpi;
 • analiza laboratori e diagnostikim me aparatura;
 • shtrime në spital;
 • ndihmë për riaftësim, proteza;
 • vaksinime;
 • receta për ilaçe;
 • certifikata mjeko-ligjore.

Regjistrimi pranë SSN nuk është më i vlefshëm nëse:

 • të huajit i skadon lejeqëndrimi, me përjashtim të rastit kur tregon kërkesën për përtëritje ose lejeqëndrimin e përtërirë;
 • i tërhiqet apo i mohohet leja e qëndrimit, me përjashtim të rastit kur i interesuari dëshmon se ka paraqitur apelimin ndaj faktit;
 • dëbohet;
 • nuk plotëson kushtet për të bërë pjesë në kategoritë për të cilat parashikohet regjistrimi i detyruar në SSN (për shembull: ndryshimi i motivit të lejeqëndrimit në një të ri për të cilin nuk parashikohet regjistrimi i detyrueshëm në SSN).
Libreza shëndetësore

Është dokumenti që lëshohet në ASL e që dëshmon regjistrimin në SSN.

Ajo përmban:

 • të dhënat personale të personit
 • kodin fiskal (në tre versione: përpara në formatin alfa-numerik, nga pas në formatin barcode dhe shiritin magnetik);
 • datën e skadencës, e vlefshme vetëm për shërbimin shëndetësor;
 • një hapësire të lirë për të shënuar, nëse ka, të dhëna të krahinës;
 • tre shenja të alfabetit braille për të verbërit.

Libreza shëndetësore është e nevojshme për ta paraqitur te mjeku apo pediatri, për të bërë vizita mjekësore të specializuara, për të blerë barna në farmaci, për të bërë analiza laboratori apo diagnostikime me aparatura në struktura të SSN.

Libreza shëndetësore vlen gjithashtu në të gjitha ato raste kur nevojitet të tregohet kodi fiskal, e ajo çka është më absurde përdoret më shpesh për të blerë cigaret, pasi përmes leximit të saj aparatura mëson që blerësi nuk është në moshë të mitur.

 

Ç’dokumente nevojiten, si paguhet e si tërhiqen pasaportat pranë Zyrës konsullore në Ambasadën e Shqipërisë në Romë

Pasaporta biometrike, dokumenti shqiptar i vlefshëm për të udhëtuar jashtë shtetit, dhe letërnjoftimi elektronik, dokumenti i identifikimit, merren edhe në disa përfaqësi konsullore shqiptare, përfshirë ato në Romë e Milano, pa qenë e nevojshme që i interesuari të shkojë në Shqipëri. Një shërbim i nevojshëm për mëse gjysmë milion shqiptarët që jetojnë këtu, por që e paguajnë shtrenjtë. Nëse në vendlindje pasaporta kushton 7.500 lekë, në konsullata kushton tashmë 130 euro. Ndërsa për letërnjoftimin elektronik çmimi është pak a shumë i njëjtë: në konsullatë paguhet 12 euro ndërsa në Shqipëri 1.500 lekë.

Pasaporta lëshohet vetëm nëse qytetari është i regjistruar në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri.

Aplikimi për pasaportat në Romë

Në Romë aplikohet për pasaportë pranë zyrës konsullore të Ambasadës së Shqipërisë në Itali, që ndodhet në rrugën Asmara 3, nga e hëna në të premte me orarin 9:00-14:00.

Kush aplikon

Shtetasit shqiptarë që kanë mbushur moshën 16 vjeç dhe nuk kanë letërnjoftimin elektronik, duhet të aplikojnë njëkohësisht për letërnjoftim elektronik dhe pasaportë biometrike. Kush është pajisur më parë me letërnjoftimin elektronik, duhet ta marrë atë me vete në zyrën konsullore kur të shkojë për të aplikuar për pasaportën.

Të miturit shqiptarë me moshë deri në 16 vjeç, kanë të drejtë të aplikojnë vetëm për pasaportën biometrike, të shoqëruar nga të dy prindërit, duke paraqitur një dokument me të cilin të tregohet lidhja familjare e prindërve me të miturin, një certifikatë familjare. E bën edhe në prani të njërit prind që shoqëron fëmijën, por  gjithnjë me të dyja pasaportat e prindërve dhe me një dokument që dëshmon lidhjen familjare me fëmijën. Certifikatat mund të jenë italiane ose shqiptare.

Pasaporta biometrike ka kohëzgjatje dhjetëvjeçare për ata që kanë mbushur moshën 16 vjeç dhe vetëm pesë vjet për të miturit nën 16 vjeç.

Ç’dokumente duhen paraqitur

Për të aplikuar për dokumentet biometrike, i interesuari duhet të paraqitet personalisht tek personeli i Ambasadës me një dokument identifikimi të vlefshëm shqiptar nga të mëposhtmit:

 • Pasaportë
 • Leje për drejtim automjeti
 • Letërnjoftim elektronik (nëse e ka)
 • Dokument tjetër të vlefshëm me fotografi

Gjithashtu mund të pranohen për aplikim edhe dokumentet italiane të mëposhtme:

 • Dokument qëndrimi (leje ose kartë qëndrimi)
 • Kartë identiteti

Veç këtyre dokumenteve i interesuari duhet të ketë me vete edhe mandate-pagesën që dëshmon derdhjen e shumës së parave në llogarinë bankare të dedikuar këtij shërbimi me koordinata:

IBAN: IT 89 D 02008 05219 000102714781

Tërheqja e dokumenteve biometrike

Dokumentet biometrike mund të tërhiqen pas tre javësh nga data e paraqitjes së kërkesës. Më parë, është mirë të konsultohet profili zyrtar Facebook i Ambasadës së Shqipërisë në Romë, në të cilin periodikisht jepen informacione mbi dokumentet e prodhuara sipas datave të aplikimit.

Tërheqja e dokumenteve bëhet duke paraqitur kuponin e aplikimit dhe një dokument identifikimi, çdo ditë nga e hëna në të premte, orari 13.00 - 14.00.

Letërnjoftimi elektronik mund të tërhiqet pranë Zyrës Konsullore vetëm personalisht nga aplikanti që duhet të japë shenjën e gishtit për ta aktivizuar dokumentin.

Pasaporta, tërhiqet personalisht, apo nga kujdestari ligjor për shtetasit nën 16 vjeç ose nga persona të autorizuar me prokurë të posaçme si dhe pjesëtar i afërt i familjes (bashkëshorti/ja, prindi, fëmija) me certifikatën familjare me vete.

Rastet kur aplikohet për herë të dytë

Çdo qytetar shqiptar ka të drejtë të riaplikojë për dokumentet biometrike në rastet e mëposhtme:

·      Humbje/vjedhje e dokumentit biometrik - Në këtë rast qytetari duhet të paraqitet me mandat-pagesën, një dokument identifikimi dhe me denoncimin e bërë pranë kuesturës/policisë, i cili duhet të jetë i legalizuar me vulë APOSTILLE dhe i përkthyer (përkthim i betuar) në gjuhën shqipe;

·      Dëmtim i dokumentit biometrik - Qytetari duhet të paraqitet me mandat-pagesën, një dokument identifikimi dhe me dokumentin biometrik të dëmtuar, i cili dorëzohet në zyrën konsullore me procesverbal.

·      Ndryshime në të dhënat e gjendjes civile të shtetasit - Në këtë rast, qytetari paraqitet me mandat-pagesën, dokumentin e identifikimit dhe dokumentin që vërteton ndryshimin e të dhënave të gjendjes civile.

Lexo edhe:
Certifikatat e Gjendjes Civile në Konsullata, ja si merren
Pasaportat biometrike shqiptare, si aplikohet në Milano – udhëzues i përditësuar

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

Vazhdon rënia e arrdhjeve për punë të varur. Ishin 220 mijë në vitin 2007, më pak se 19 mijë vitin e shkuar. Të dhënat e ministrisë së Jashtme italiane.

Romë, 21 korrik 2016 – Kufij të hapur, por jo për punonjësit. Imigrantët e rinj, ata që vijnë në Itali për të ndërtuar të ardhmen e tyre e të familjeve janë pak, madje pakësohen nga viti në vit.

Edhe në Raportin vjetor statistikor 2016 të ministrisë së Jashtme, të botuar pak ditë më parë, mund të shihen qartë pasojat e krizës ekonomike, që ka ulur kërkesën e krahut të punës dhe ka bindur  qeverinë të zhdukë flukset e ardhjeve, me shpresën që vendet e reja të punës që mund të dalin të jenë për të papunët që jetojnë në Itali.

Mes të tjerash, Raporti vjetor i rrjetit konsullor italian në botë, jep të dhëna mbi numrin e vizave të lëshuara të huajve që vijnë në Itali. Në vitin 2015 u lëshuan 2.043.162 viza, kundrejt 2.150.753 ë kërkuara, 7,8% më pak se një vit më parë.

“Kjo rënie – shpjegojnë nga ministria – i detyrohet kryesisht krizës ruse që ka për pasojë rënien e kërkesave të vizave nga ky vend, si edhe shtimit të vizave të mohuara, kryesisht për shkak të paraprirjes së kërcënimeve të sigurisë.

Numri më i lartë i vizave u është lëshuar qytetarëve kinezë (540.883) e rusë (492.739), të ndjekur nga turqit (151.394).  Qqytetarëve shqiptarë u janë lëshuar vitin e shkuar vetëm 3.300 viza (kundrejt 3.347 të kërkuara), ndërsa në vitin 2014 u ishin lëshuar 3.700 viza. Janë kryesisht viza për bashkim familjar, një pjesë e vogël për studime e punë sezonale.

Po të shihen në përgjithësi vizat e lëshuara nga konsullatat italiane në botë, në 80% të rasteve janë për turizëm. Motivet e tjera janë për biznes 9%, për studime 3%, për bashkim familjar vetëm 2% e për punë vetëm 1%.

Me pak fjalë, punonjës, thuajse nuk mbërrijnë më. Duket shumë i largët viti 2007 kur u lëshuan 220 mijë viza për punë të varur, një shifër që u ndoq nga një rënie e vazhdueshme që ka arritur minimumin e vet pikërisht vitin e shkuar kur u lëshuan vetëm 18.470 viza për punë të varur.

Nga këto të dhëna duket se Italia është tashmë një vend i bukur për t’u vizituar për ca ditë, por jo për të qëndruar për të ndërtuar të ardhmen.

Elvio Pasca

Shkarko:
Raporti vjetor statistikor 2016 i Ministrisë së Jashtme dhe i dKooperimit Ndërkombëtar

 

Succede nella metropolitana di Milano, Atm apre indagine interna. Se il passeggero fosse stato un milanese doc, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento?

Milano, 20 luglio 2016 – “Sei una merda”. “Capisci”? “Hai capito che sei una merda”? “Fai schifo”. Insulti ripetuti più volte da un controllore dell’ Atm a un immigrato che era entrato nella metro senza biglietto.

È successo qualche giorno fa sulla linea gialla, alla fermata Brenta. Un altro passeggero riprende tutta la scena col telefonino. Prova timidamente a intervenire: “Però basta insultarlo, tanto non cambia niente…”, il controllore taglia corto: “Tanto è una merda e merda rimane”. Chi ha girato le immagini le ha poi postate su Facebook, dove ai commenti indignati per il comportamento del controllore si alternano gli insulti razzisti contro al sua vittima: “Scimmia”.

Quel video è la cronaca di un’aggressione, di un esercizio di violenza non solo verbale. E viene da chiedersi a quanti non immigrati  sia mai successo di essere trattati allo stesso modo per non aver pagato il biglietto. Quello stesso controllore avrebbe chiamato “merda” anche un milanese bianco? O si sarebbe limitato, come suo dovere, a fargli una contravvenzione?

L’Atm ha avviato un’indagine interna che presumibilmente porterà a un procedimento disciplinare, anche se annuncia in una nota “di voler prima  per ricostruire l’esatta dinamica dell’intera vicenda, compresa la parte precedente al diverbio poi messo in rete”. Ma “certamente il linguaggio e le modalità utilizzate dal dipendente non rientrano nel codice di comportamento che l’Azienda richiede al proprio personale”.

L'Helpline di Save The Children risponde in italiano, arabo, inglese, francese, tigrino, somalo, farsi. Sono oltre 11mila i bambini e i ragazzi arrivati da soli quest'anno in Italia

Roma, 15 luglio 2016 – Dall’inizio dell’anno ad oggi, in base alle stime di Save the Children, sui 77.600 migranti arrivati in Italia, oltre 11.000 sono minori non accompagnati, ragazzi cioè che hanno compiuto il lungo viaggio alla volta dell’Europa senza un adulto di riferimento.

“Posso raggiungere legalmente mio fratello che lavora in Svezia, senza mettermi nelle mani dei trafficanti?”; “Tra un mese compio 18 anni, cosa devo fare per rimanere in Italia regolarmente?”; “Uno sconosciuto mi ha offerto un lavoro via internet, come devo comportarmi?”. Queste le domande che affollano la loro mente da un lato, mentre dall’altro anche tanti italiani si chiedono “Vorrei accogliere in famiglia un ragazzo migrante, come posso fare?”.

Per rispondere a queste e a tante altre domande, Save the Children, l’Organizzazione dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e tutelarne i diritti,  lancia oggi la nuova helpline che garantirà supporto e orientamento ai minori migranti soli in Italia, informazioni sui loro diritti, assistenza legale e psicologica, attivazione di contatti con i servizi del territorio.

L’Helpline potrà essere un riferimento anche per i familiari, residenti in Italia e in altri Paesi, per gli operatori di strutture e comunità, per operatori pubblici, volontari e cittadini. Il servizio telefonico multilingue (italiano, arabo, inglese, francese, tigrino, somalo, farsi) è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 17, e risponde al numero verde 800 14 10 16 (per Lycamobile: 351 2 20 20 16).

“I minori migranti devono affrontare un viaggio spaventoso, abbandonando le proprie case e tutto ciò che hanno di prezioso e familiare per intraprendere un viaggio pieno di insidie. Quando arrivano da soli sono particolarmente vulnerabili, spesso spaesati e senza punti di riferimento. Non dobbiamo dimenticare che, al 31 di maggio, più di 5.240 minori si sono allontanati dalle comunità di accoglienza, per proseguire il loro viaggio in Europa o per finire, troppo spesso, in circuiti di grave sfruttamento,” dichiara Raffaela Milano, direttore dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.

"Con l’Helpline vogliamo ascoltare la loro voce, trasmettere in modo semplice informazioni importanti per la loro vita, essere un orientamento sicuro se incontrano situazioni di rischio o di difficoltà. Speriamo che l’Helpline diventi anche un supporto per i servizi, le associazioni, i volontari che ogni giorno si impegnano a favore dei minori migranti e, allo stesso tempo, intendiamo coinvolgere attivamente questa grande rete di solidarietà di fronte a richieste specifiche provenienti dai diversi territori”.

 

 

 

Risitë e reformës në organizimin e sistemit të drejtësisë shqiptare
Nga Gjergji Kajana

Projektreforma e drejtësisë, miratuar në Parlament natën e 21 korrikut, mori vëmendjen publike shqiptare gjithë muajt e fundit, kur ishte në përmbyllje. Formalisht mund të quhet sukses fakti se, megjithëse konfliktualiteti politik shumicë-opozitë mbetet i lartë edhe pas miratimit të saj, projektreforma u miratua me unanimitet në organin legjislativ të Shqipërisë.

Reforma prek thuajse të gjithë pjesën e Kushtetutës shqiptare që merret me kompetencat e pushtetit të drejtësisë. Në nivel kombëtar ky sistem përbëhet nga një trupë prej rreth 740 gjyqtarësh e prokurorësh të të gjitha niveleve. Kushtetuta parashikon mënyrat e formimit e metoda emërimi të anëtarëve të institucionesh të larta të drejtësisë si Gjykata e Lartë, Gjykata Kushtetuese, Prokuroria e Përgjithshme (në reformën e re mandati i Prokurorit bëhet 7-vjeçar pa të drejtë rizgjedhjeje).

Reforma krijon dy institucione të reja: Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ, i cili “siguron pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”) dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP, që “garanton pavarësinë, llogaridhënien, disiplinën, statusin dhe karrierën e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë”). Si KLGJ, si KLP përbëhën nga 11 anëtarë. Në secilin prej dy institucioneve 6 prej anëtarëve zgjidhen brenda gjyqtarëve e prokurorëve, ndërsa 5 anëtarë zgjidhen prej Parlamentit nga ana e juristëve jo gjyqtrë e jo prokurorë. Më specifikisht, përzgjedhjen e 10 anëtarëve “politikë” e kryen një nënkomision – pjesë e Komisionit të Ligjeve - në Parlament prej 5 anëtarësh, 3 nga shumica e 2 nga opozita. Miratimin final të përzgjedhjes së secilit prej 10 “joteknikëve” e jep Parlamenti me 2/3 e votave.

Politika nuk do të përzgjedhë vetëm 10 anëtarët “polikë” të KLGJ-së e KLP-së por, përmes komisionesh parlamentare e një votimi final miratues në Parlament, do të ketë zë edhe në emërimin e 21 komisionerëve të procesit të vetingut, i cili është një kontroll pastërtie i figurës së gjithë gjyqtarëve e prokurorëve të emëruar e që veprojnë në Republikën e Shqipërisë. Këta 21 komisionerë do të jenë anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK), Kolegjit të Apelimit dhe dy komisionerë publikë. Në çastin e aplikimit (që kryhet pranë zyrës së Presidentit të Republikës), secili prej kandidatëve për 21 postet autorizon ligjërisht kontrollin vjetor të pasurisë, monitorimin e transaksionevë financiare dhe kufizimin e “privacy” të tij telefonike. Një Operacion Ndërkombëtar i Monitorimit (ONM), organ rekomandues prej  gjyqtarësh e prokurorësh të huaj, është kufiri i parë i aplikantëve për 21 postet. ONM ka një juridiksion rekomandues (praktikisht nuk mund të përjashtojë përfundimisht askënd prej aplikantëve), por rekomandimi i tij negativ është shumë vështirësisht i kalueshëm në komisionin parlamentar që shqyrton aplikimet. Pas përzgjedhjes në komisionet parlamentare, 21 komisionerët e propozuar në një listë të pamodifikueshme zgjidhen me votim prej 3/5 në Parlament.

Si në rastin e 10 “joteknikëve” të KLGJ-së e KLP-së, si në rastin e 21 komisionerëve të vetingut ekziston mundësia që Parlamenti të mos gjejë numrin e nevojshëm ligjor për të miratuar emërimet. Në këtë rast procesi zhbllokohet automatikisht: anëtarët “politikë” zgjidhen me short, ndërsa lista e 21 komisionerëve miratohet në bllok nëse Parlamenti – nëse dështon përsëri të gjejë 3/5 për miratim - nuk gjen një shumicë prej 2/3 (94 vota) për ta rrëzuar atë pasi ndërkohë komisionet parlamentare e kanë ripërzgjedhur.

Prokuroria e Krimeve të Rënda (organ pranë Prokurorisë së Përgjithshme) riemërtohet Prokuroria e Posaçme. Prokuroria e Posaçme do të përbëhet nga të paktën 10 prokurorë. Ajo ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën para gjykatave të posaçme, si dhe para Gjykatës së Lartë. Gjykatat e posaçme gjykojnë veprat penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, si dhe akuzat penale kundër Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, anëtarit të Këshillit të Ministrave, gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Kryetarit të Bashkisë, deputetit, zëvendësministrit, anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, dhe drejtuesve të institucioneve qendrore ose të pavarura të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj, si dhe akuzat kundër ish-funksionarëve të sipërpërmendur.

Implementimi ligjor i reformës do të kërkojë kohë dhe do të shkojë përtej kësaj legjislature parlamentare, e cila mbyllet pas një viti. Shqipëria shpreson që miratimi i projektreformës t’i japë dritën jeshile çeljes së negociatave me BE brenda fundit të 2016-s.

Teksti i plotë i ligjit nr. 76/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”:

 
 

Nishani ka nënshkruar sot shpalljen e ligjit nr. 67/2016

Tiranë, 26 korrik 2016 – Një akt formal, nga i cili nuk pritej asnjë surprizë (vështirë se këtë herë mund ta kthente mbrapsht çka Kuvendi kish miratuar njëzëri), por i nevojshëm. Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, dekretoi sot paketën e ndryshimeve kushtetuese, e miratuar me konsensus më 22 korrik në parlament.

“Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,
D e k r e t o j
Shpalljen e ligjit nr. 76/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, lexohet në dekretin nr. 9706 të tij.
Në orët e para të ditës së premte, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me votë unanime paketën e ndryshimeve kushtetuese, mbi të cilën do të reformohet sistemi i drejtësisë. Reforma parashikon ndryshime thelbësore në organizimin dhe funksionimin e organeve të drejtësisë, me qëllim rritjen e profesionalizmit, të efikasitetit dhe parandalimit të korrupsionit.

Veç botimit të Reformës në Fletoren Zyrtare, pritet edhe miratimi i një pakete prej 7 ligjesh para se ajo të hyjë në fuqi.

 

Mbeten për t’u miratuar në fillim të sezonit të ri pas pushimeve të verës

Tiranë, 26 korrik 2016 - Paketa me 7 ligjet mbështetëse, në funksion të zbatimit të reformës në drejtësi, pritet të miratohet në Kuvend me nisjen e sesionit të ri në muajin shtator.

Projektligjet, e përgatitura me mbështetjen e misioneve ndërkombëtare, EURALIUS dhe OPDAT, parashikojnë organizimin dhe funksionimin e disa prej organeve kryesore të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, pas miratimit të reformës kushtetuese.

Risitë e 7 projektligjeve

1. Projektligji “Për Gjykatën Kushtetuese” risi kryesore ka zgjedhjen e anëtarëve të këtij institucioni, përmes një formule të re. Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë, 3 prej tyre emërohen nga Presidenti i Republikës, 3 anëtarë zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë, ndërsa 3 të tjerë nga Gjykata e Lartë. Institucioni i ri që krijohet nga reforma është Këshilli i Emërimeve, i cili, për të 9 anëtarët e Kushtetueses, bën renditjen e kandidatëve sipas meritave, ndërsa Presidenti, parlamenti apo Gjykata e Lartë janë të detyruar të zgjedhin ndërmjet 3 kandidaturave të para. Një tjetër risi e draftit janë dhe afatet që i vendosen Gjykatës Kushtetuese në shqyrtimin e çështjeve, qe duhet te përfundojne brenda 3 muajve nga paraqitja e kërkesës, ndersa vendimi përfundimtar shpallet i arsyetuar, jo më vonë se 1 muaj nga përfundimi i seancës.

2. Projektligji “Për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve” (Vetingu) vlerëson përgatitjen e tyre profesionale, integritetin moral dhe zbulon shkallën e pavarësisë në punën e tyre, nga ndikimi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe pushtetit politik. Procesi i rivlerësimit do të përfshijë kontrollin tërësor të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 3 komponentë: pasuritë e tyre; zbulimin e lidhjeve të tyre me krimin e organizuar; vlerësimin e punës së kryer; si dhe aftësitë e tyre profesionale. Nëse subjekti merr vlerësim negativ, këto organe vendosin deri në largimin e tyre nga detyra. Rivlerësimi do të bëhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i cili do të ketë një mandat të kufizuar për 5 vjet. Anëtarët e Komisionit do të jenë juristë, me përvojë të gjatë (të paktën 15 vjeçare). I gjithë procesi i rivlerësimit do të kryhet nën mbikëqyrjen e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (OMN), qe do të udhëhiqet nga BE. Vëzhguesi ndërkombëtar, mes të tjerash, i jep rekomandime Kuvendit lidhur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin e anëtarit të Komisionit, te gjyqtarit të Kolegjit të Apelimit dhe Komisionerit Publik.

3. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë” parashikon rregulla të rëndësishme për sa i përket kushteve ligjore, kritereve të vlerësimit dhe procedurës së zgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm. Kreu i organit të akuzës zgjidhet me 3/5 e votave të anëtarëve të Kuvendit, ndërmjet tre kandidatëve të propozuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë(KLP). Ai ka një mandat 7 vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Nëse Kuvendi nuk e zgjedh Prokurorin e Përgjithshëm brenda 30 ditëve, kandidati i renditur në vendin e parë nga KLP konsiderohet i emëruar.

4. Projektligji “Për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë” përcakton rregullat e funksionimit të katër organeve kushtetuese, Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit të Emërimeve. Ligji i ri parashikon një ndryshim thelbësor të rolit të organit që qeveris gjyqësorin, Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i emërtuar rishtas si Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ). Ndryshimet kryesore në funksionimin e këtij institucioni kanë të bëjnë me: numrin e anëtarëve, nga 15 që është aktualisht në 11; me procedurën e zgjedhjes së tyre; me suprimimin e tre anëtarëve në këtë organ (nga Presidenti i Republikës, Kryetari i Gjykatës së Lartë, Ministri i Drejtësisë); me kryesimin e organit nga njëri prej anëtarëve jo gjyqtarë, duke ia hequr këtë të drejtë Presidentit të Republikës; suprimimin e funksionit kushtetues të zv/kryetarit të KLD-së; me zgjerimin e madh të kompetencave të cilat propozohet të përfshijnë pothuaj të gjitha aspektet e administrimit të gjyqësorit; kalimin nga anëtarësia me kohë të pjesshme në anëtarësi me kohë të plotë në funksion të efiçiencës dhe kolegjialitetit të organit, etj.

5. Projektligji “Për organizimin e pushtetit gjyqësor” synon të rregullojë organizimin dhe funksionimin e sistemit të gjykatave në vend. Disa nga risitë kryesore të këtij projekti është: parashikimi i rregullave të plota në lidhje me krijimin e hartës së gjykatave në vend, përfshirë edhe Gjykatën e Lartë, duke mundësuar akses për qytetarët; drejtësi profesionale, të specializuar; si dhe duke parashikuar një kompetencë të re për Këshillin e Lartë Gjyqësor në këtë proces; një organizim të ri të brendshëm në gjykata duke rritur aksesin dhe shërbimin ndaj publikut mes trajnimin efektiv të nëpunësve civile të gjykatave me qëllim rritjen e profesionalizmit të tyre në shërbimet ndaj qytetarëve.

6. Projektligji “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve” parashikon të drejtat dhe detyrimet e tyre, kriteret dhe procedurën për pranimin, emërimin, zhvillimin e karrierës, mbarimin e mandatit, etj. Me ligjin e ri gjyqtarët e prokurorë do të jenë të gjithë ata që do te kalojnë procesin e verifikimit të figurës (vetingun) dhe do të kenë një sërë garancish në pozicionin e tyre, për të qënë profesionistë, të pa ndikuar nga politika apo nga grupet kriminale. Një moment i spikatur i pr/ligjit janë pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve qe do të pësojnë një rritje të konsiderueshme, në mënyrë që edhe ata të kenë një trajtim me dinjitet, sipas standardeve europiane.

7. Pr/ligji “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” parashikon krijimin e një gjykate dhe prokurorie, të dedikuara vetëm hetimit, ndjekjes penale dhe gjykimit të korrupsionit e krimit të organizuar nga zyrtarët e lartë. Struktura e Posaçme AntiKorrupsion(SPAK), ku bëjnë pjesë Prokuroria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit(BKH), do të hetojë dhe gjykojë aktet e korrupsionit, krimit të organizuar si dhe të gjitha veprat penale të zyrtarëve, të kaluar apo atyre aktualë, të nivelit të lartë. (ATSh)

 

Me karta identiteti të rreme e ndonjëherë duke i veshur si tifozë, janë futur ilegalisht në Britani qindra shqiptarë e kosovarë

Romë, 13 korrik 2016 – Nga mëngjesi i sotëm Policia e Venecias po kryen arrestime e bastisje shtëpish në qytete të ndryshme të Venetos. Operacioni i policisë ka për qëllim kapjen e disa shtetasve shqiptarë, italianë e britanikë të konsideruar përgjegjës për organizatë kriminale me qëllim favorizimin e emigracionit klandestin. Nën hetim kanë përfunduar rreth 90 persona, që sipas verifikimeve vepronin në dy organizata të ndryshme me baza në Veneto, Londër e Shqipëri, e që kishin për objektiv të fusnin ilegalisht qindra shqiptarë e kosovarë në Britani duke kaluar kufirin në porte e aeroporte të Italisë, Gjermanisë, Austrisë, Francës, Irlandës, Polonisë, Portugalisë e Spanjës.

Migrantët kalonin kufirin me dokumente identiteti të vjedhura në zyra të komunave të ndryshme apo të ofruara nga të rinj italianë kundrejt parave. Por ndonjëherë për të futur migrantët ilegalisht në Britaninë e Madhe përdoreshin, veç dokumenteve të falsifikuara, edhe ndonjë hile tjetër si organizimi i grupeve të rreme të tifozëve që shoqëronin skuadrën e zemrës. Një grup i tillë “tifozësh” të Romës, veshur me fanella e shalle të skuadrës kryeqytetase, u zbulua në Nicë në shtator 2014, që nisej për të ndjekur ndeshjen Manchester-Roma.

 

Policia: Grabitësit të maskuar si ushtarakë

Tiranë, 11 korrik 2016 - Një grabitje me armë ka ndodhur sot rreth orës 14 në qendër të Vlorës. Dy persona të armatosur kanë marrë dy thasë me para të bankës kombëtare tregtare.

Dy autorët me kapele dhe me armë në dorë fillimisht kanë neutralizuar rojen private që ndodhej jashtë ambienteve të bankës dhe më pas kanë hyrë brenda

Ku duket se kanë marrë dy thasë me para dhe janë larguar me shpejtësi duke humbur gjurmët.

Policia e Vlorës ka dhënë tashmë disa detaje të reja në lidhje me grabitjen e ndodhur në qendër të Vlorës.

Sipas burimeve policore, ngjarja ka ndodhur orën 13:56 minuta, kur 2 persona të paidentifikuar kanë vjedhur një Bankë të nivelit të dytë. Banka ndodhet pranë “Sheshit të Flamurit”.

Dyshohet se grabitësit mbanin të veshur rroba me kamuflazh dhe kapele me strehë. Ata kanë marrë nën kërcënimin e armëve, shumën e xhiros ditore, por ende nuk është e qartë sasia monetare e vjedhur.

Gjatë grabitjes nuk ka patur asnjë person të lënduar. Policia sapo ka marrë njoftimin ka

Gjithnjë sipas Policisë, janë ngritur disa pika kontrolli në akset kryesore hyrëse dhe dalëse të qytetit, janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë së Bankës si dhe të disa bizneseve përreth vendit ku ndodhi grabitja dhe dhjetëra efektivë janë vënë në ndjekje të autorëve.

 

Emmanuel Chidi Namdi, scappato ai terroristi di Boko Haram, è morto dopo un violento pestaggio a Fermo. Don Vinicio Albanesi: "Ci sono persone che si sentono di razza ariana"

Roma, 7 luglio 2016 – Prima gli insulti razzisti, poi il massacro. Dopo un giorno di agonia, il cuore di Emmanuel Chidi Namdi, 36 anni, si è fermato.

Il giovane nigeriano, scappato con sua moglie Chimiary dal terrore di Boko Haram e scampato alla violenza dei trafficanti e alle onde del Mediterraneo, è stato ucciso a Fermo, la cittadina marchigiana dove da otto mesi aveva trovato accoglienza e protezione. Il suo assassino è Amedeo Mancini, 38 anni, imprenditore agricolo ultras della Fermana già colpito da un Daspo.

Lunedì pomeriggio Emmanuel e Chimiary erano nel centro storico quando due uomini hanno insultato la donna, “African… Scimmia!”, poi l’hanno strattonata. Emanuel ha reagito, ne è nata una colluttazione, finché Mancini ha divelto un palo della segnaletica stradale e lo ha colpito alla testa, facendogli perdere conoscenza, per poi prenderlo a calci anche una volta a terra.

A nulla sono valsi i soccorsi. Emanuel è entrato in coma e ieri sera è morto. Mancini è stato fermato stamattina dalla Polizia, l'accusa è omicidio preterintenzionale aggravato dalla finalità razzista.

Emmanuel e Chimiary erano ospiti del seminario arcivescovile di Fermo nel progetto di accoglienza gestito dalla Fondazione Caritas in veritate di don Vinicio Albanesi. Proprio il fondatore della comunità di Capodarco li aveva uniti in matrimonio lo scorso gennaio, doveva essere l’inizio di una nuova vita insieme, dopo gli orrori ai quali erano fuggiti.

“Ci sono piccoli gruppi, di persone – ha denunciato Albanesi – che si sentono di appartenere evidentemente alla razza ariana! Fanno capo anche alla tifoseria locale e secondo me si tratta dello stesso giro che ha posto le bombe davanti alle nostre chiese! E se lo dico, significa che non è una semplice impressione…”.

La presidente della Camera Laura Boldrini ha espresso "sgomento e indignazione". "Un uomo che era venuto via dal suo Paese per scampare alla ferocia dei terroristi di Boko Haram ha perso la vita qui da noi, in Italia, sotto i colpi dell'odio razzista e xenofobo. Mi auguro che dal territorio arrivi la risposta più netta capace di isolare ed espellere i violenti".