Të jetosh në Itali - Shqiptari i Italisë

Ministria e Brendshme boton detaje mbi ecurinë e procedurave të legalizimit gjatë muajit të parë

A mund të aplikohet për punonjës studentë e azilkërkues? E nëse punëdhënësi nuk ka të ardhura të mjaftueshme? E nëse ka skaduar pasaporta?
Në portalin e Ministrisë së Brendshme, përgjigjet e pyetjeve më të shpeshta

Ministria e brendshme boton raportin me ecurinë e procedurave të legalizimit të të huajve gjatë dy javëve të para

Këshilli i Ministriave i 15 qershorit vendosi të zgjasë me një muaj kohën e vlefshme për paraqitjen e kërkesave të legalizimit dhe për lejeqëndrim të përkohshëm

Në këtë faqe, në përditësim të vazhdueshëm, do të gjeni gjithçka rreth legalizimit: normativa, përgjigjet e ekspertëve, udhëzues, lajme e analiza 

 

Kodi i taksës, shuma e përpilimi i formularit F24 sipas llojit të kërkesës së legalizimit

Para paraqitjes së kërkesës (nga 1 qershori deri më 15 korrik) për legalizimin e të huajve duhet paguar një kontribut forfetar përmes një formulari “F24 Versamenti con elementi identificativi” (“F24 – Pagesa me elementë identifikues”) të cilin mund ta shkarkoni edhe këtu. Kodi i taksës, shuma dhe mënyra e përpilimit të formularit varen na lloji i kërkesës  së legalizimit.

Punëdhënësi që kërkon të lidhë një kontratë pune apo të legalizojë një marrëdhënie pune të parregullt, sipas nenit 103, paragrafi 2 DL nr. 34/2020, duhet të paguajë shumën prej 500,00€ për punonjës, duke e përpiluar formularin si në vijim:

Në pjesën “Contribuente” (“Taksapaguesi”) duhet të fusë të dhënat e veta personale dhe kodin fiskal;

Në “Sezione Erario ed altro” (“seksioni Thesari e tjetër”):

në fushën “tipo”, të shënojë germën “R”;
në fushën “elementi identificativi” (“elementë identifikues”, të shkruajë kodin fiskal të punonjësit ose, nëse nuk e ka, numrin e pasaportës apo të një tjetër dokumenti të barasvlefshëm (nëse ka më shumë se 17 germa e shifra, të shënojë vetëm 17 të parat);
në fushën “codice tributo” (“kodi i taksës”) duhet të fusë kodin REDT;
në fushën “anno di riferimento” (“viti i referimit”) të shkruajë 2020 dhe
në fushën “importi a debito versati” (“Shuma e taksës së paguar”) të shënojë 500,00.

Detajet e procedurës për të kërkuar lejeqëndrim të përkohshëm
Detajet e procedurës së legalizimit të kërkuar nga punëdhënësi
Qarkoret zbatuese të ministrisë së Brendshme
Shpallet dekreti zbatues ndërministror
Legalizimi i të huajve të parregullt, teksti në Gazetën Zyrtare

 

Të huajt që kërkojnë lejeqëndrim të përkohshëm – sipas nenit 103, paragrafi 2, DL nr. 34/2020 – duhet të paguajnë 130,00€, duke e përpiluar formularin si në vijim:

Në pjesën “Contribuente” (“Taksapaguesi”) duhet të shkruajnë të dhënat e veta personale dhe kodin fiskal;

Në “Sezione Erario ed altro” (“seksionin Thesari e tjetër”):

në fushën “tipo”, të shënojnë germën “R”;
në fushën “codice tributo” (“kodi i taksës”) të shënojnë kodin RECT;
në fushën “anno di riferimento” (“viti i referimit”) të shkruajnë 2020;
në fushën “importi a debito versati” (“Shuma e taksës së paguar”) të shënojnë 130,00.

Shkarko: F24 - Versamenti con elementi identificativi

Nga nesër, 1 qershor 2020, deri më 15 korrik, për mijëra të huaj me qëndrim të parregullt në Itali por që kanë një vend pune hapet një dritare për t’u pajisur me lejeqëndrim. Të paktën për ca kohë. Në fakt, nga nesër mund të nisen kërkesat e legalizimit të marrëdhënieve të punës dhe të qëndrimit në Itali, legalizim i parashikuar nga neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 i njohur ndryshe si dekreti Rinisja. Këto ditët e fundit janë shpallur më në fund edhe një dekret ndërministror (27 maj) e dy qarkore të ministrisë së brendshme (30 maj), të domosdoshme për zbatimin konkret të legalizimit.

Masa e legalizimit për të cilën flet neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 parashikon dy kanale:

- I pari për punëdhënësin italian apo të huaj (por vetëm nëse ka lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë, i njohur si kartë qëndrimi) që mund të lidhë një kontratë pune të varur apo të legalizojë një marrëdhënie pune në të zezë me shtetas italianë apo të huaj të pranishëm në territorin italian nga 8 marsi 2020;

- I dyti për qytetarët e huaj me leje qëndrimi të skaduar nga 31 tetori 2019, të pranishëm në Itali nga 8 marsi 2020, që mund të kërkojnë një lejeqëndrim për 6 muaj.

Sektorët ekonomikë, punonjësit e të cilëve do të mund të përfitojnë nga ky legalizim i punës dhe i qëndrimit janë:

A.     bujqësia, mbarështrimi, blegtoria, peshkimi e akuakultura dhe veprimtaritë e lidhura me to;
B.     asistencë për persona me sëmundje ose aftësi të kufizuara;
C.     puna shtëpiake.

Kodet e të gjitha aktiviteteve (shtyp këtu për të shkarkuar tabelën) në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake që mund të përfitojnë nga legalizimi u dhanë në mënyrë të detajuar nga dekreti i Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me ministritë e Ekonomisë, Punës dhe Bujqësisë, mbi “Mënyrat e paraqitjes së kërkesave të legalizimit të marrëdhënieve të punës”.

Procedurat e paraqitjes së kërkesave për legalizimin e të huajve

Kërkesat mund të paraqiten nga 1 qershori deri më 15 korrik 2020, me dy procedura të ndryshme sipas kanalit të përdorur apo subjektit që paraqet kërkesën.

LEGALIZIMI I KËRKUAR NGA I HUAJI

Të huajt e parregullt me lejeqëndrim të skaduar nga 31 tetori 2019, as të përtërirë e as të konvertuar, që para asaj date kanë punuar në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake (këtu kodet e të gjitha aktiviteteve) mund t’u drejtohen Kuesturave për të kërkuar lëshimin e një lejeqëndrimi të përkohshëm, të vlefshëm vetëm në Itali, me kohëzgjatje 6mujore nga çasti i paraqitjes së kërkesës. Udhëzimet operative përfshihen në një qarkore të 30 majit të Departamentit të Sigurisë Publike të Ministrisë së Brendshme.

Ku paraqitet kërkesa?

Të huajt mund të paraqesin kërkesën për lejeqëndrim pranë sporteleve “Amico” të 5.700 zyrave Postare në mbarë Italinë, përmes kompletit të posaçëm të formularëve të përpiluar e të nënshkruar nga i interesuari. Shërbimi postar i nisjes së praktikës kushton 30€. 

Para paraqitjes së kërkesës, i huaji duhet të ketë paguar kontributin forfetar prej 130,00€, duke përdorur formularin F24 që përpilohet sipas udhëzimeve të ministrisë e që gjendet në bankë, postë apo mund të shkarkohet nga portali i Agjencisë së tatim taksave.

Kushtet që duhet të plotësojë i huaji:

- Të ketë një pasaportë apo dokument tjetër të barasvlefshëm apo një certifikatë identiteti të lëshuar nga Përfaqësia diplomatike e vendlindjes;

- Të jetë i pranishëm në territorin italian prej 8 marsit 2020. Mund ta dëshmojë siç është shkruar edhe më lart: me shenjat e gishtërinjve, me vulën e hyrjes në territorin italian në pasaportë apo përmes “deklaratës së pranisë”, ose me çfarëdo dokumenti me datë të lëshuar nga zyra shtetërore apo private që kryejnë shërbim publik;

- Të dëshmojë (përmes dokumentacionit të përshtatshëm që duhet të dorëzojë kur paraqet kërkesën) se ka punuar më parë në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake (këtu kodet e të gjitha aktiviteteve që përfshihen në këta sektorë) të përfshirë në masën e legalizimit.

Nga dekreti zbatues ndërministror i 27 majit mësohet se mund të vlejnë si dëshmi:

- kontratë pune, estrakt i llogarisë së sigurimeve shoqërore, fletë-pagesë, formulari Unilav i punësimit/transformimit dhe/ose e përfundimit të marrëdhënies së punës, CUD, estrakt i llogarisë bankare nga ku duket derdhja e rrogës

- certifikatë e Qendrës së Punësimit që tregon kryerjen e punës në sektorët e sipërpërmendur;

- fotokopje çeku bankar me të cilin është paguar rroga;

- buletinët e pagesës së kontributeve INPS për punën shtëpiake ose estrakt nga portali i INPS-it i llogarisë së kontributeve të punonjësit dhe/ose punëdhënësit;

- dëshmi e pagesës së kontributeve për punën shtëpiake përmes sistemit PagoPA të shtypur nga portali INPS;

- komunikim me postë elektronike dhe/ose me SMS e MyInps, lidhur me kryerjen e bashkëpunimit të rastësishëm në kuadrin e punës shtëpiake;

- tabela pagesash mujore ose dëshmi për punë të rastësishme në sektorin bujqësor;

- dokument i regjistrimit të detarëve;

- konventë rekrutimi;

- komunikim Unimare;

- regjistrim si ekuipazh i anijes;

- dokument imbarkimi e zbarkimi;

- fletë-rroga (për sektorin e peshkimit);

- çdo letërkëmbim midis palëve gjatë marrëdhënies së punës, shkruar si nga punëdhënësi si nga punëtori, nga i cili mund të përftohen elementë identifikues të palëve të nevojshme për kontrollimin e veprimtarisë së punës (p.sh. njoftimet për ndryshime në orarin e punës, kërkesa për pushime ose leje ose mungesa për ndonjë arsye, mosmarrëveshje disiplinore etj).

Çfarë duhet të dorëzojë i huaji në sportelin “Amico” në postë

Bashkë me formularin e kompletit të posaçëm postar me të cilin i paraqitet Kuesturës kërkesa për lejeqëndrim i huaji duhet të dorëzojë edhe:

- Fotokopje të pasaportës apo një dokumenti tjetër të barasvlefshëm apo një certifikate identiteti të lëshuar nga Përfaqësia diplomatike e vendlindjes;

- Fotokopje të lejeqëndrimit të skaduar;

- Kodin fiskal;

- Dokumentacion që dëshmon vendbanimin;

- Dokumentacion që dëshmon se para 31 tetorit 2019 ka punuar në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake (këtu kodet e të gjitha aktiviteteve që përfshihen në këta sektorë) të përfshirë në masën e legalizimit;

- Dokumentin e pagesës së 130,00€;

- Pullë-taksë 16,00€

Për shkak të emergjencës Covid-19, paraqitja pranë Sporteleve “Amico” të postave, për 8 ditët e para të punës do të mund të bëhet sipas një kalendari të caktuar sipas mbiemrit (që gjeni këtu). Pas 10 qershorit shërbimi do të ofrohet pas asnjë lloj kufizimi.

Për përpilimin e formularëve e për gjithë procedurën e legalizimit, të huajt mund t’u drejtohen për ndihmë edhe patronateve.

Me dorëzimin e formularit të kërkesës së lejeqëndrimit pranë sportelit të postës, të huajit i lëshohet një kupon që dëshmon paraqitjen e kërkesës e që do t’i lejojë të qëndrojë në territorin italian e të kryejë një punë në sektorët e sipërpërmendur.

I huaji do të thirret më pas në Kuesturën që shqyrton kërkesën e  lëshon lejeqëndrimin e përkohshëm. 

Sipas shpjegimeve të ministrisë së brendshme “ky lejeqëndrim mund të konvertohet në lejeqëndrim për punë të varur nëse i huaji, në fund të gjashtë muajve, ka një kontratë pune në sektorët e ekonomisë të sipërpërmendur”.

Lexo edhe:
Sanatoria 2020. Detajet e procedurës së legalizimit të kërkuar nga punëdhënësi
K.B./Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)
 

Nga nesër, 1 qershor 2020, deri më 15 korrik, për mijëra të huaj me qëndrim të parregullt në Itali por që kanë një vend pune hapet një dritare për t’u pajisur me lejeqëndrim. Të paktën për ca kohë. Në fakt, nga nesër mund të nisen kërkesat e legalizimit të marrëdhënieve të punës dhe të qëndrimit në Itali, legalizim i parashikuar nga neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 i njohur ndryshe si dekreti Rinisja. Këto ditët e fundit janë shpallur më në fund edhe një dekret ndërministror (27 maj) e dy qarkore të ministrisë së brendshme (30 maj), të domosdoshme për zbatimin konkret të legalizimit.

Masa e legalizimit për të cilën flet neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 parashikon dy kanale:

- I pari për punëdhënësin italian apo të huaj (por vetëm nëse ka lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë, i njohur si kartë qëndrimi) që mund të lidhë një kontratë pune të varur apo të legalizojë një marrëdhënie pune në të zezë me shtetas italianë apo të huaj të pranishëm në territorin italian nga 8 marsi 2020;

- I dyti për qytetarët e huaj me leje qëndrimi të skaduar nga 31 tetori 2019, të pranishëm në Itali nga 8 marsi 2020, që mund të kërkojnë një lejeqëndrim për 6 muaj.

Sektorët ekonomikë, punonjësit e të cilëve do të mund të përfitojnë nga ky legalizim i punës dhe i qëndrimit janë:

A.     bujqësia, mbarështrimi, blegtoria, peshkimi e akuakultura dhe veprimtaritë e lidhura me to;
B.     asistencë për persona me sëmundje ose aftësi të kufizuara;
C.     puna shtëpiake.

Kodet e të gjitha aktiviteteve (shtyp këtu për të shkarkuar tabelën) në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake që mund të përfitojnë nga legalizimi u dhanë në mënyrë të detajuar nga dekreti i Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me ministritë e Ekonomisë, Punës dhe Bujqësisë, mbi “Mënyrat e paraqitjes së kërkesave të legalizimit të marrëdhënieve të punës”.

Procedurat e paraqitjes së kërkesave për legalizimin e të huajve

Kërkesat mund të paraqiten nga 1 qershori deri më 15 korrik 2020, me dy procedura të ndryshme sipas kanalit të përdorur apo subjektit që paraqet kërkesën.

LEGALIZIMI I KËRKUAR NGA PUNËDHËNËSIT

Punëdhënësit në sektorët e sipërpërmendur mund të paraqesin kërkesë për legalizimin e punonjësve të huaj pranë Sportelit Unik për Imigracionin të Prefekturave. Udhëzimet operative për procedurën jepen në një qarkore të 30 majit të Departamentit për Liritë Civile dhe Imigracionin të ministrisë së Brendshme.

Punëdhënësit mund të jenë italianë, shtetas komunitarë apo të huaj me kartë qëndrimi (lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë). Sipërmarrësit e huaj me lejeqëndrim të thjeshtë nuk mund të paraqesin kërkesa legalizimi.

Të ardhurat e punëdhënësve

Punëdhënësit në sektorët e bujqësisë duhet të kenë të ardhura jo më të ulëta se 30.000 €.

Në rastin e legalizimit të bashkëpunëtorëve familjarë:

1.     kur familja përbëhet vetëm nga një person të ardhurat minimale duhet të jenë 20.000€;
2.     në rast kur familja ka disa pjesëtarë bashkëjetues, të ardhurat minimale nuk duhet të jenë më të ulëta se 27.000€.

Si paraqiten kërkesat

Kërkesat paraqiten vetëm online nga data 1 qershor deri më 15 korrik, nga ora 7:00 deri më 22:00 përmes portalit të ministrisë së Brendshme në https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, siç veprohet tashmë prej vitesh kur kërkohet një kuotë gjatë dekreteve të flukseve. Për të paraqitur kërkesën, punëdhënësit duhet të regjistrohen përmes kodit identifikues SPID (SPID – Sistem Publik i Identitetit Digjital është kod identifikues digjital (përdorues e fjalëkalim) që lejon hyrjen në të gjitha shërbimet online të Administratës Publike italiane qoftë nga kompjuter, nga tablet apo celular). Hyjnë në sistem e plotësojnë formularët sipas sektorëve të punës, EM-DOM në rastin e bashkëpunëtorëve familjarë dhe EM-SUB për punonjësit e varur.

Pas nisjes së kërkesës, portali do të krijojë një zonë personale në të cilën mund të shihet në ç’pikë është praktika, do t’i nisë punëdhënësit një kupon që dëshmon paraqitjen e kërkesës, një kopje të të cilit duhet t’ia japë punonjësit.

Punëdhënësit mund të përpilojnë e të nisin kërkesën vetë ose me ndihmën e shoqatave të kategorisë, sindikataveapo patronateve. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, risjellim këtu videon shpjeguese të vënë në dispozicion nga ministria e Brendshme.

Para paraqitjes së kërkesës, punëdhënësi duhet të ketë paguar kontributin forfetar prej 500,00€ për çdo punonjës që legalizon, duke përdorur formularin F24 që përpilohet sipas udhëzimeve të ministrisë e që gjendet në bankë, postë apo mund të shkarkohet nga portali i Agjencisë së tatim taksave.

Sporteli unik për imigracionin, pasi verifikon kërkesat e merr mendimet e favorshme nga Questura e Inspektoriati i Punës, do të thërrasë palët për paraqitjen e dokumenteve të nevojshme dhe lidhjen e kontratës së qëndrimit, në të njëjtën kohë, sporteli unik për imigracionin do të bëjë komunikimin e detyrueshëm të punësimit dhe dorëzimin punonjësit të formularit të krkesës për lejen e qëndrimit për punë të varur, që do t’i nisë më pas kuesturës përmes Postës.

Për të përfituar nga sanatoria, shtetasit e huaj duhet të dëshmojnë praninë në Itali që para 8 marsit 2020. Mund ta dëshmojnë me shenjat e gishtërinjve dhënë forcave të rendit (nëse kanë pasur më parë një lejeqëndrim apo nëse janë ndaluar rastësisht nga forcat e rendit e u janë nënshtruar marrjes së shenjave të gishtërinjve), ose me vulën e hyrjes në territorin italian në pasaportë (nëse ardhur nga një vend jokomunitar, për shembull, drejtpërdrejt nga Shqipëria) apo përmes “deklaratës së pranisë” që bëhet në kuesturë brenda 8 ditëve nga hyrja në Itali (kur në Itali kanë hyrë nga një vend tjetër i BE-së), ose me çfarëdo dokumenti me datë të lëshuar nga zyra shtetërore apo private që kryejnë shërbim publik (për shembull, kartelë klinike e një spitali, librezë abonimi e transportit publik, apo një dokument shkolle, kur i huaji ka bij të mitur).

Lexo edhe: Sanatoria 2020. Detajet e procedurës për të kërkuar lejeqëndrim të përkohshëm
K.B./Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Më 30 maj, ministria e Brendshme ka lëshuar dy qarkore shpjeguese të dekretit nr. 34 të 19 majit (i ashtuquajturi dekreti Rinisja) dhe të dekretit ndërministror të 27 majit lidhur me legalizimin e marrëdhënieve të punës në të zezë me punonjës të huaj dhe lëshimin e lejeqëndrimit të përkohshëm për të huajt e pranishëm në territorin italian që e kanë pasur njëherë një dokument qëndrimi por u ka skaduar maksimumi prej 7 muajsh (nga data 31 tetor 2019).

Departamenti për Liritë Civile dhe Imigracionin i ministrisë së Brendshme ka lëshuar një qarkore me udhëzimet operative për procedurën që duhet të ndiqet nga punëdhënësit e që është kompetencë e Sportelit Unik për Imigracionin.

Ndërsa Departamenti i Sigurisë Publike ka lëshuar qarkoren me udhëzimet operative për procedurën pranë Kuesturave që duhet të ndiqet nga të huajt e parregullt për pajisjen me një lejeqëndrim të përkohshëm.

Shumë shpejt, do të gjeni në faqet tona detajet mbi legalizimin edhe në gjuhën shqipe.

Shqiptari i Italisë

(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)